Terms of Service

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 • การยอมรับการใช้บริการ
  • การเข้าชมหรือใช้ระบบ MyLive หรือเวบไซต์ MyLive หรือ Application ต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลของ MyLive หรือบริการต่าง ๆ ที่มอบให้คุณผ่านทางระบบหรือเวบไซต์ MyLive (เรียกว่า “บริการ”) เราจะถือว่าคุณแสดงการยอมรับ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (เอกสารต่อจากส่วนนี้)
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Policy Privacy)
  • แนวทางปฏิบัติของชุมชน (Community Guideline)
  • ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา
  • เราจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อตกลงต่าง ๆ ในการให้บริการฉบับนี้และฉบับอื่น ขอให้คุณตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุดแต่ละประเภทโดยสม่ำเสมอ
 • บริการ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้หรือใช้บริการฉบับนี้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกราย รวมถึงผู้ใช้ที่มีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง สนับสนุนเนื้อหาในบริการ ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เสียง ดนตรี วีดีโอ วัสดุต่าง ๆ ที่เสนอหรือใช้ผ่านทางเวบไซต์หรือระบบของ MyLive และบริการที่ MyLive เสนอผ่านซอฟต์แวร์หรือแอบพลิเคชันอื่น ๆ
  • เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเวบไซต์หรือระบบของ MyLive จะมีเสริมเพิ่มเติมแยกไปเป็นตามประเภทของความเกี่ยวข้องของบริการ ซึ่งจะใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของฉบับนี้เป็นพื้นฐานด้วย
  • บริการบางอย่างผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องมี MyLive ID และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ MyLive ID ดังกล่าวจึงจะสามารถใช้งานในส่วนนั้นได้
  • บริการหรือข้อมูลในเวบไซต์ MyLive อาจจะประกอบการเชื่อมโยงไปยังเวบไซต์บุคคลภายนอกหรือนอกเหนือจากขอบเขตของเวบไซต์ MyLive ที่มิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม MyLive ไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของเวบไซต์ภายนอกตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ และรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้เวบไซต์ภายนอกของคุณ ขอให้ตระหนักในการเปิดลิงก์เวบไซต์แต่ละครั้ง หรือสามารถแจ้งให้ผู้ดูแลในส่วนที่รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลนั้น ๆ
  • ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นน้อยที่สุด
 • MyLive ID
  • MyLive ID คือ ข้อมูลบัญชีที่ให้ผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการต่างๆ ของ MyLive ภายใต้เวบไซต์ MyLive
  • วิธีและเงื่อนไขการสมัครบริการและยกเลิกบริการ MyLive ID เป็นไปตามที่ MyLive กำหนดและประกาศไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและใช้บริการ
  • ข้อมูลบัญชี MyLive รวมไปถึงข้อมูลกิจกรรม ประวัติการเข้าถึง การใช้ระบบของ MyLive ถือเป็นทรัพย์สินของ MyLive และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ MyLive
  • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่เวบไซต์หรือระบบ MyLive ร้องขอเท่านั้น และผู้ใช้บริการยอมรับว่า ข้อมูลที่ MyLive ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้
  • คุณจะต้องไม่ให้ MyLive ID ของคุณแก่คนอื่น หรือใช้ MyLive ID ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชี (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรหัส การยืนยันสองชั้น Token ที่ได้รับสิทธิ์หรือแบบอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ใช้) ไว้อย่างปลอดภัย
  • คุณมีความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวสำหรับกิจกรรม ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบัญชีคุณ และถ้าพบกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่เป็นการละเมิดต่อบัญชีคุณ ให้รีบแจ้งต่อ MyLive ให้รับทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันและแก้ไขร่วมกันต่อกิจกรรมหรือความเสียหายดังกล่าว
 • สิทธิความเป็นส่วนตัว
  • ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า MyLive สามารถเก็บรักษา เข้าถึง และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับ MyLive เพื่อจัดเตรียมและดำเนินการบริการ
  • MyLive อาจมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้บริการ และให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตามกระบวนการทางกฏหมาย หากมีผู้ฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนดำเนินคดีทางอาญาหรือคดีแพ่ง
  • เอกสาร นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของบริการ “เฉพาะส่วน” ของเวบไซต์และระบบ MyLive
 • ข้อจำกัดความรับผิด
  • MyLive เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ ลูกจ้างหรือตัวแทนของ MyLive จะไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับ ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจาก
  • ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ของเนื้อหา
  • การบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน สืบเนื่องจากข้อด้านบน
  • การเข้าถึงระบบหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริการของ MyLive
  • ความเสียหายจาก คอมพิวเตอร์ไวรัส การเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • MyLive จะไม่มีความรับผิดสำหรับเนื้อหาที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ การหมิ่นประมาท การกระทำที่น่ารังเกียจหรือผิดกฏหมายโดยสิ้นเชิง ความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความเสี่ยงของบุคคลนั้นแต่เพียงผู้เดียว
  • MyLive ไม่รับรองว่าบริการจะมีความเหมาะสมและเข้าถึงจากนอกประเทศไทยได้ทุกกรณี ผู้ที่เข้าถึงระบบหรือเวบไซต์ MyLive อาจจะมีข้อกำหนด ข้อตกลง ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใช้ “โดยเฉพาะ” และอยู่ภายในกฏหมายท้องถิ่นนั้น ๆ
  • การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
  • MyLive จะเรียกเก็บเงินเฉพาะบริการที่กำหนดไว้ว่ามีค่าใช้จ่ายของเวบไซต์หรือระบบของ MyLive เท่านั้น ผ่านทางผู้ให้บริการหรือระบบการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ภายในส่วนของการชำระเงิน
  • MyLive สามารถเรียกเก็บเงินแบบซ้ำตามระยะเวลา (Recurring) ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงที่ชำระเงินของบริการส่วนนั้น ๆ ของ MyLive
 • นโยบายการยกเลิกบัญชี
  • การยกเลิกบัญชีหมายถึงการยกเลิก/สิ้นสุดการให้สิทธิ์ใช้ การเข้าถึง การสร้างหรือทำกิจกรรมกับผู้สร้างบัญชีและเป็นเจ้าของบัญชีนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมด MyLive สงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาบัญชี ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี้นั้น ๆ ไว้โดยไม่ทำลายได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรืออ้างอิง การป้องกันการสวมทับหรือแอบอ้างเพื่อสร้างความเสียหายได้
  • MyLive สามารถยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ ตามพฤติการณ์ที่เหมาะสม หากผู้มีหน้าที่ของ MyLive ตัดสินว่าผู้ใช้คนนั้นมีการละเมิดต่อข้อตกลง ข้อกำหนดหรือข้อบังคับของ MyLive โดยร้ายแรง
 • การรับผิดชดใช้
  • MyLive จะชดใช้เฉพาะเท่าที่กฏหมายประเทศไทยเกี่ยวข้อง การใช้งานของคุณ ภายในเวบไซต์หรือกิจกรรมภายในบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะรับผิดชดใช้ด้วยตัวเอง
  • MyLive จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ต้นทุกหรือชดใช้หนี้ อันเกิดจาก
  • การที่คุณเข้าใช้และเข้าถึงบริการ
  • การละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไขในการให้บริการฉบับนี้
  • การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือบุคคลภายนอก
  • การเรียกร้องที่ทำให้เกิดภาระผูกพัน หนี้หรือการรับผิดชอบชดใช้
  • มีผลไปจนกว่าการให้บริการแก่สมาชิกสิ้นสุดลง และมีผลต่อเนื่องไปยังข้อกำหนด ข้อตกลงฉบับใหม่ประกาศบังคับใช้ขึ้นมา
 • ทั่วไป
  • MyLive อาจจะมีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงไว้ในเวบไซต์ MyLive ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อคุณเข้าถึงบริการหรือระบบของเวบไซต์และมีการกระทำกิจกรรมต่อบัญชีผู้ใช้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับใหม่ด้วย
  • คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏหมายประเทศไทย ถ้าหากคุณอาศัยอยู่ข้างนอกประเทศไทย บริการของเวบไซต์จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกฏหมาย บัญญัติ ผลบังคับใช้ของรัฐท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่
  • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ให้ติดต่อเมล์ support@mylive.in.th หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ทาง MyLive ได้ประกาศเปิดรับเอาไว้
  • เอกสารที่มีการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถือข้อความเอกสารที่มาจากภาษาไทยเป็นเอกสารหลัก